W celu usprawnienia procedury wydawniczej prosimy o zastosowanie się do zaleceń technicznych. Każdy tekst nadesłany do powinien być zgodny z aktualnymi wymaganiami technicznymi. W innym przypadku nie zostanie uwzględniony w procesie wydawniczym.   

 1. Tekst należy do 06.01.2017  wysłać na adres internetowy wschodnioznawcza@umk.pl [w zakres publikacji będą wchodziły tylko teksty wysłane na w/w oficjalne konto konferencji]
 2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu (tj. 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym).
 3. Objętość artykułów powinna zwierać się w przedziale od 12 do 20 stron znormalizowanego komputeropisu (wraz z przypisami).
 4. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism ( w tekście głównym).
 5. Zapis daty: 21 października 2010 r.
 6. Tytuły książek i cytaty zawsze w cudzysłowie (w tekście głównym)
 7. Tekst zawsze wyjustowany, 12 Times New Roman, odstęp 1,5.
 8. Nazwa organizacji, partii, instytucji, za pierwszy razem zawsze pełna, a w nawiasie skrót: np. Unia Europejska (UE). Potem stosujemy już sam skrót np. UE. Wyjaśniamy wszystkie skróty, nawet jeżeli są oczywiste np. ZSRR.
 9. Tabele zawsze numerowane, pod spodem tabeli podajemy źródło informacji.
 10. Nagłówki i nazwy rozdziałów, podrozdziałów zawsze pogrubione
 11. Liczby porządkowe kończymy kropką np. 9. miejsce
 12. Prawidłowo: lata dwudzieste, trzydzieste etc.
 13. Nazw własnych partii nie podajemy zasadniczo w cudzysłowie np. Zjednoczona Platforma Obywatelska. Wyjątki np. Białoruska Partia Kobiet „Nadzieja”
 14. Zasady sporządzania przypisów:
 • przypisy umieszczamy w dole strony
 • przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1,2,3, etc.)
 • w tytułach książek i artykułów zawsze należy stosować kursywę
 • nazw czasopism nie umieszczamy w cudzysłowie
 • nie podajemy nazw wydawnictw
 • konsekwentnie stosujemy skróty łacińskie: ibidem, eadem, op. cit.- bez kursywy
 • w przypadku książki poprawny zapis: pierwsza litera imienia (imion) i nazwisko autora, przecinek, tytuł, przecinek, miejsce i rok wydania, przycinek, strona, kropka: W. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, Kraków 2000, s. 129.
 • w przypadku, gdy dana publikacja jest cytowana po raz kolejny i jest to jedyna pozycja autora: W. Wiśniewski, op. cit., s. 129.
 • w przypadku prac zbiorowych obowiązuje zapis: W. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, [w:] Transformacja WNP, M. Kozłowski (red.), Kraków 2012, s. 171.
 • w przypadku czasopism (jeżeli jest to drukowana wersja czasopisma, zawsze podajemy strony): M. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, Polityka Wschodnia, 1999, nr 2, s. 56-80.
 • w przypadku tekstu z Internetu prawidłowy zapis (jeżeli jest imię i nazwisko podajemy, jeżeli nie ma sam tytuł, format zapisu daty dd.mm.rrrr): M. Wiśniewski, Procesy integracyjne na obszarze poradzieckim, http:/wp/20101, odczyt z dn. 12.11.2013.w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery stron.

        15. Autor proszony jest ponadto o podanie:

 • pełnego imienia i nazwiska;
 • stopnia i tytułu naukowego;
 • nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
 • krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150-200 znaków);
 • abstraktu w języku angielskim (maksymalnie 900 znaków).