logotypy.png 

 

V Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza

Rosja wobec "bliskiej zagranicy" a UE

19-20 października 2016 r., Toruń

Hotel Uniwersytecki, Ul. Szosa Chełmińska 83 a

Program:

 

Dzień I : 19 październik 2016

9.30-10.00  Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie gości i uczestników

Sesja I   Moderator: prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk

10.15-10.30 prof. dr hab. Наталья Яковенко, Позиционирование российского имиджа за границей дипломатическими представительствами РФ

10.30-10.45 dr Елена Шевченко, Влияние российского телевизионного продукта на украинскую аудиторию

10.45-11.00 dr Анатолий Яковец,  Роль  масс-медиа  в информационном противоборстве Украины - РФ во время войны на востоке

11.00-11.15 dr Olena Kovtun, Внешняя политика Украины в контексте соперничества ЕС и РФ на постсоветском пространстве.

11.15-11.30 dr Галина Пискорская,   Информационная война России против Украины

11.30-12.00  Dyskusja

12.00-12.15 Przerwa kawowa

Sesja II        Moderator prof. dr hab. Iwona Massaka

12.15-12.30 prof. dr hab. Oleg Panfilov, Кто может избавиться от российского влияния?. Какие факторы влияют на «цветные революции»?

12.30-12.45  dr hab. Antonina Kozyrska, Российское и европейское восприятие декоммунизации на Украине после Евромайдана  

12.45-13.00 dr Дмитрий Марунич, Энергетическая безопасность Украины. Как ее обеспечить? И какова роль России 

13.00-13.15 dr Татьяна Шинкаренко, «Мягкая сила» во внешней политике России

13.15-13.30 dr Olga Opanasiuk, Концепция «Русского мира» как инструмент «мягкой силы» России

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00    Przerwa obiadowa

Sesja III Moderator dr hab. Arkadiusz Czwołek

15.00-15.15  prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Rosyjskie instrumenty "miękkiej  siły" w budowaniu strefy wpływów na obszarze postradzieckim

15.15-15.30 dr hab. Przemysław Żukiewicz, Systemowopolityczne uwarunkowania relacji państw Bałkanów Zachodnich z Federacją Rosyjską

15.30-15.45 prof. dr hab. Iwona Massaka, Czynniki sprzyjające odprężeniu w relacjach gruzińsko-rosyjskich (2012-2016)

15.45-16.00 dr Oksana Voytuk, Krym i Tatarzy Krymscy w polityce Federacji Rosyjskiej

16.00-16.15 dr Beata Goworko-Składanek, Wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej we wszechrosyjskich badaniach opinii publicznej- Rosja jako wielkie mocarstwo

16.15-16.30 dr Paweł Pietnoczka, Stanowisko ukraińskich partii politycznych wobec kwestii przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej

16.30-17.00 Dyskusja

17.00-17.15 Przerwa na kawę

 

Sesja IV Moderator  dr hab. Antonina Kozyrska

17.15-17.30 prof. dr hab. Владимир Снапковский, Белорусско-польские отношения: от заморозков к нормализации

17.30-17.45 prof. dr hab. Сергей Чирун, Проблемы и перспективы сотрудничества России и Евросоюза по вопросам миграции

17.45-18.00 prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk, Права человека в русскoй мысли.

18.00-18.15 dr Wiktoria Borecka, Некоторые аспекты участия православной церкви в патриотическом воспитании белорусской молодежи 

18.15-18.30 mgr Vladimir Vinokurov, Академическая мобильность или интеллектуальная миграция: социологический аспект

18.30-18.45 mgr Sergey Sargsyan, Конкурентная динамика интеграционных процессов на Южном Кавказе: критические особенности современного этапа

18.45-19.00 mgr Tomasz Ambroziak, Московский "Активный гражданин": общественное мнение или инструмент легитимизации власти? К вопросу о гражданском обществе в России на региональном уровне.

19.00-19.30 Dyskusja

20.00 Bankiet

Dzień II : 20 październik 2016

Sesja V Moderator prof. dr hab. Wiesław Wacławczyk

10.00-10.15 prof. Roman Bäcker, Stabilność polityczna Rosji

10.15-10.30 prof. Olga Brusylovska, Consequences of Russian-Ukrainian conflict for international security: political and legal aspects.

10.30-10.45 dr Magdalena Micińska-Bojarek, III sektor czy V kolumna? Pozycja prawnoustrojowa społeczeństwa obywatelskiego w Federacji Rosyjskiej

10.45-11.00 dr Elena Kovshar, Сфера экономических интересов Республики Беларусь на постсоветском пространстве.

11.00-11.15  dr Галина Гаврилко, Влияние соперничества России и Китая на внешнюю политику постсоветских стран в контексте реализации стратегии «Один пояс – один путь»

11.15-11.30 dr Marcin OrzechowskiMałorosja/Noworosyja versus ZSRR light. Koncepcyjne podstawy strategii neoimperialnego ekspansjonizmu na obszarze poradzieckim

11.30-12.00  Dyskusja

12.00-12.15 Przerwa kawowa

Sesja VI Moderator dr hab. Arkadiusz Czwołek

12.15-12.30 dr Mateusz Smolaga, Pomoc rozwojowa jako instrument rywalizacji Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską: możliwości a rzeczywistość

12.30-12.45 dr Jan Wiśniewski, Zmiany doktrynalne i organizacyjne w armii rosyjskiej w kontekście rywalizacji w Arktyce w latach 2008-2016

12.45-13.00 dr Krzysztof Garczewski, Federacja Rosyjska w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa

13.00-13.15 mgr Filip Bryjka, Ukraina jako teatr wojny zastępczej

13.15-13.30  dr Małgorzata Zamojska, Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica? Brzeziński-Wandycz-Osadczuk. Diagnoza i wnioski

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Obiad